Zarządzanie jakością - Trelleborg Sealing Solutions

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością w Trelleborg Sealing Solutions jest interdyscyplinarną funkcją kluczową. Jakość naszych produktów i usług stanowi zawsze ostateczny wynik wszystkich czynności wykonywanych w kolejnych etapach całościowego procesu produkcji lub realizacji.
Nasza filozofia:
Regułą w firmie Trelleborg Sealing Solutions jest osiąganie dobrej jakości dzięki długoterminowej współpracy z klientami, pracownikami oraz dostawcami. Pragmatyczne podejście, dobrze rozumiane i stosowane w praktyce na wszystkich poziomach, stanowi priorytet w systemie zarządzania jakością zajmując pierwsze miejsce przed chwytliwymi hasłami oraz efektownymi normami.

Podstawowa zasada:
Każdy klient ma pełne prawo do obiecanego mu produktu lub usługi. Obejmuje to między innymi charakterystykę produktów, terminy oraz koszty i ceny, jak również jakość. W naszym rozumieniu klientem jest nie tylko klient zewnętrzny, lecz każdy partner, któremu dajemy lub daliśmy rękojmię usług, w sensie obiecania dostawy towaru albo usługi.

Wszechstronna jakość:
Jakość jest dla nas pojęciem wszechstronnym. Nie ograniczamy się do jakości produktu, lecz rozszerzamy pojęcie jakości i wymagania, jakie stawiamy przed sobą, na wszystkie procesy i usługi, które wiążą nas ze sobą wzajemnie, z naszymi klientami oraz dostawcami.

Identyfikacja:
Wszyscy nasi pracownicy są zaangażowani w politykę jakości, która jest dostępna dla każdego z nich przez naszą sieć wewnętrzną. Każdy z nas widzi siebie jako osobę noszącą odznakę jakości “Q”. Oznacza to, że każdy z nas, dając dobry przykład i wykonując pracę o niekwestionowanej jakości, wnosi swój wkład do ogólnych celów jakościowych, jakie przyjęliśmy i jakie są całkowicie oczywiste i naturalne dla naszych klientów.

Certyfikacja

System jakości stosowany w Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o. spełnia wymagania standardów międzynarodowych.

Gwarancja jakości

Cechy ilościowe (pomiary)

Pomiary elementów wykonanych z elastomerów lub plastików wymagają dużego doświadczenia, ponieważ przedmiot badań nie jest całkowicie sztywny. Firma Trelleborg Sealing Solutions preferuje pomiary bezkontaktowe, dokonywane za pomocą urządzeń do trójwymiarowych pomiarów z czujnikami wizualnymi.

Cechy jakościowe (uszkodzenia powierzchni)

Produkcja bezusterkowa nie jest możliwa, ze względu na specyfikę elastomerów. Wszystkie elementy muszą przejść przez kontrolę sortującą. Testowanie elementów o kluczowym znaczeniu odbywa się głównie z pomocą automatycznych urządzeń optycznych. Najchętniej stosujemy urządzenia firmy Basler , ze względu na ich wysoką elastyczność i niezawodność.

Znaczenie jakości

Firma Trelleborg Sealing Solutions zakłada, że jej sukces w dużej mierze zależy od jakości produktów oraz usług, jak również od wydajności i motywacji pracowników, a także od ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów dlatego prowadzone są badania i oceny poziomu zadowolenia naszych pracowników.

Znaczenie środowiska naturalnego

Firma Trelleborg Sealing Solutions dokłada wszelkich starań, aby w opracowwywaniu materiałów oraz technologii w jak najmniejszym stopniu szkodzących środowisku naturalnemu, w miarę możliwości integrując je z procesami produkcyjnymi. W ten sam sposób promujemy wykorzystywanie w całej naszej działalności materiałów nadających się do ponownego przetwarzania oraz stosowanie procedur, które zasadniczo ograniczają zużycie materiałów oraz energii.

Relacje z producentami

Firma Trelleborg Sealing Solutions jest przekonana, że oparte na zasadach współpracy związki z dostawcami stanowią podstawowy warunek, aby zagwarantować uzgodnione standardy jakości, elastycznie reagować na potrzeby klientów i osiągnąć korporacyjny cel polegający na stałej poprawie jakości naszych produktów oraz usług.

Cele programu jakości

Zarząd naszej firmy stworzył Politykę Jakościową, Deklarację zasad oraz Cele programu Jakości.
Polityka Jakościowa oraz Cele programu Jakości stanowią wskazówki dla wszystkich pracowników w zakresie całej ich pracy; ich podstawową częścią składową jest stały proces wprowadzania ulepszeń. Każdy z pracowników ma obowiązek działać dla dobra firmy i naszych klientów zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach dotyczących zarządzania jakością.
Część wymiernych elementów stanowiących podstawę oceny zarządzania jakością pochodzi z Polityki jakościowej (w zakresie zarządzania jakością w departamentach i działach) Dane są regularnie gromadzone i przekazywane do oceny zarządowi. Analiza danych stanowi punkt wyjściowy między innymi dla stałej poprawy jakości.

W Deklaracji Zasad zawarta jest strategia zerowego poziomu usterek.

Firma Trelleborg Sealing Solutions ocenia jakość procesów według stopnia realizacji celów. Cele są ustalane corocznie, a realizacja celów cząstkowych podlega okresowym sprawdzianom. Aby to osiągnąć, ocenia się następujące charakterystyczne dane:

  • Cele sprzedaży: Wielkość sprzedaży i zysk brutto.
  • Cele logistyczne: Punktualność dostaw od producenta do klienta.
  • Jakość produktów: Wyniki testów przeprowadzonych po otrzymaniu wskaźnika reklamacji towarów.
  • Zadowolenie klientów: Usługi, dotrzymywanie terminów, jakość

Największym zagrożeniem dla nas nie jest fakt, że ustalamy cel zbyt wysoko i nie jesteśmy w stanie go osiągnąć, ale to, że możemy ustalić cel zbyt nisko i go osiągnąć.
Karl Pilsl (*1948)
Austriacki dziennikarz- ekonomista, przedsiębiorca i analityk rynkowy zamieszkały w Stanach Zjednoczonych

Polityka jakości

Jakość zorientowana rynkowo

Firma Trelleborg Sealing Solutions stara się zdobyć wiodącą pozycję na rynkach światowych, korzystając ze środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu oraz do wprowadzania innowacji i ciągłej poprawy jakości jej produktów i usług.

Celem jest zdobycie wiodącej pozycji na rynku w zakresie jakości.

Powtarzalna jkość

Struktura organizacyjna firmy Trelleborg Sealing Solutions gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie wymagania klienta, zapewniając optymalne rozwiązania i asortyment produktów odpowiadający najnowszym osiągnięciom inżynieryjnym.

Celem jest stworzenie struktury ukierunkowanej na potrzeby klienta.

Zadowolenie klienta

Zdajemy sobie sprawę, że stałe zadowolenie klienta można osiągnąć jedynie oferując mu produkty oraz usługi w pełni odpowiadające jego bieżącym potrzebom z punktu widzenia ekonomii oraz techniki. W tym celu prowadzimy badania i ocenę poziomu zadowolenia klientów.