Управление на качеството - Трелеборг

Управление на качеството

Отдел "Управление на качеството" е ключова вътрешноорганизационна структура за Trelleborg Sealing Solutions, състояща се от хора с различни специалности. Качеството на нашите продукти и услуги е винаги е продукт на цялостната съвкупна дейност във всеки етап на производствения процес.
Нашата Философия:
Осигуряването на качество чрез дългосрочно партньорство с клиентите, служителите и доставчиците е изключително важен принципен въпрос за Trelleborg Sealing Solutions. Прагматичните методи в системата за управление на качеството, приети и реализирани на всички нива, са приоритетни спрямо главозамайващи лозунги или модни стандарти в дизайна.

Основно мото:
Всеки клиент има абсолютни права по отношение на качеството на изпълнение и поетите към него ангажименти. Наред с останалите неща, това включва характеристиките на продукта, крайните скорове за доставка, разходите/цените. Ние не само приемаме новите клиенти като наши редовни клиенти, но и като партньори, на които осигуряваме или ще осигурим изпълнението на поетите ангажименти за доставка или съответствие на специфичните експлоатационни изисквания.
Качество: всеобхватно
Ние гледаме на качеството всеобхватно. За да гарантираме качеството на изделията си, ние разширяваме представата си за качество и сами повишаваме изискванията към всички процеси и услуги, касаещи вътрешната ни организация и връзките ни с клиенти и доставчици.

Идентификация:
Всички наши служители са ангажирани да спазват нашите стандарти за качество, достъпни във вътрешнофирмения портал. Всеки от нас възприема себе си като отговорен за представянето на имиджа на тези стандарти за качество. Това означава, че всеки влага своя принос за достигане на целите за качество, които сами сме си поставили, и които нашите клиенти очакват като нещо съвсем естествено, давайки добър пример, и предлагайки продукти с неоспоримо качество.

Сертификати

Системата за качество на Trelleborg Sealing Solutions напълно покрива изискванията на международните стандарти.

Сигурност в качеството

Ръководителите в отдел "Контрол по качеството" на Trelleborg Sealing Solutions предпочитат сигурни и надежни процеси за изпълнението на спецификациите на клиента. Редовните одити в производството се провеждат по начин, по който биха се провеждали под ръководството на нашите клиенти- гаранция за постигане на висок стандарт, което от своя страна води до надхвърляне на възможностите на проверяваната инсталация.

Провеждаме и сами тестове на нашите продукти, които са необходими за доказване на качеството на доставените продукти, като за тази цел се съсредоточаваме върху следните теми:

Количествени характеристики (измервания)

Тестването на компоменти, произведени от еластомери или пластмаси изисква висока степен на опитност, тъй като образците не винаги са неподвижни или твърди. Trelleborg Sealing Solutions предпочита безконтактен метод за измерване, посредством 3D измервателна апаратура с визуални сензори.

Качествени характеристики (повърхностни дефекти)

Производството с нулев дефект е невъзможно поради специфичните характеристики на еластомерите. Всички части трябва да минат през преверка. Използват се предимно оптични автоматични тестове за критичните части. Ние предпочитаме Баслер машини, поради високата им степен на гъвкавост и безопасност.

Съзнание за качество

В Trelleborg Sealing Solutions сме убедени, че успехът ни зависи до голяма степен от качеството на нашите продукти и обслужване, от уменията и мотивацията на нашите служители, както и от тяхната ангажираност с нашите бизнес цели.
Удовлетворението на нашите служители се оценява.

Съзнание за защита на околната среда

Trelleborg Sealing Solutions прави всичко възможно да намери материали и технологии с подобрена съвместимост с околната среда и където е възможно да ги пусне в производство. По същия начин поощряваме и използването на материалите отново, както и развитието на процедури, които намаляват разхода на материал и енергия.

Връзка с нашите доставчици

В Trelleborg Sealing Solutions сме убедени, че отношението към нашите доставчици, което е основано на сътрудничество, представлява предпоставка към гарантирано качеството съгласно стандартите, способност да се реагира гъвкаво спрямо нуждите на клиентите, както и към постигане на общоизвестните ни цели за непрекъснато подобряване на нашите продукти и обслужване.

Нашите цели в качеството

Политиките ни за качество, както и декларацията на принципите и целите на нашето предприятие са създадени от нашето ръководство. Политиките за качество и целите ни служат като насока за всички служители при изпълнение на работните им задължения и като основа за продължителен процес на развитие и усъвършенстване. Всеки служител е задължен да работи за полза на нашето предприятие и на нашите клиенти в съответствие с указанието от документацията за Управление на качеството (QM).

Една част от количествено измеримите цели, съставляващи основата на оценката на качеството, произлиза от Политиките за качество (в плана за управление на качеството на различните отдели/дивизии). Регулярно информацията се събира, систематизира и се предоставя на Управителния съвет за оценка. Анализът на данните е отправна точка за постоянно подобрение, наред с останалите фактори.

Политиката ни за нулев дефект е установена в декларацията на принципите.

Trelleborg Sealing Solutions оценява качеството на процесите чрез постигането на целите. Целите се определят на годишна база, а частичните цели и тяхното постигане се проверява редовно. За тази цел се проследяват следните данни:

  • Цели за продажби: количество продажби и обща печалба
  • Цели за логистиката: точност на доставките от производителя и към клиента.
  • Качество на продуктите: резултат от тестването, извършено при получаване на стоките. Степен на недоволство.
  • Удовлетворение на клиента: Обслужване, спазване на срокове, качество.

"Нашата най-голяма опасност се крие не в това, че си определяме прекалено високи цели и не можем да ги постигнем, а в това, че си определяме прекалено ниски цели и ги постигаме."
Карл Пилсл (*1948)
Австрийски икономист-журналист, бизнесмен и пазарен изследовател, живящ в САЩ.

Политика по отношение на качеството

Качество, ориентирано към пазара

Trelleborg Sealing Solutions се стреми да заеме водеща позиция на световния пазар и си служи с всички необходими средства, за да го постигне, като непрекъснато обновява и подобрява своите продукти и обслужване.
Нашата цел е да заемем първенство на пазара по отношение на качеството на нашите продукти.

Последователност в качеството

Във всеки един момент Trelleborg Sealing Solutions осигурява необходимата организация, която напълно да удовлетвори нуждите на клиента, като определя най-оптималните решения, предлага широк диапазон от продукти, които да отговарят на най-новите техники, като ги развива, произвежда и предлага на пазара в съответствие със съгласуваните стандартите за качество.
Нашата цел е да се развие структура, ориентирана към нуждите на клиента.

Удовлетворение на клиента

В Trelleborg Sealing Solutions сме напълно наясно че дългосрочното удовлетворение на клиента може да бъде постигнато само ако предлагаме продукти и обслужване, които напълно да отговарят на действителните нужди на нашите клиенти в икономическо и техническо отношение.
Ние оценяваме и чувстваме удовлетворението на нашите клиенти.