Trelleborg Sealing Solutions Management jakosti

Management jakosti

Systém řízení jakosti hraje ve firmě Trelleborg Sealing Solutions klíčovou funkci. Kvalita našich výrobků včetně servisu je vždy celkovým výsledkem všech činností v každé fázi výrobně-dodavatelského procesu.
Naše filosofie:
Díky dlouhodobému partnerství se zaměstnanci a dodavateli je naše firma Trelleborg Sealing Solutions schopna zajistit vysokou kvalitu výrobků i služeb. Pragmatické přístupy jsou chápány a dodržovány na všech úrovních a mají prioritu v systému řízení jakosti.

Základní ustanovení:
Každý zákazník je nepochybně oprávněn od nás vyžadovat slíbené výkony. Kromě jiného to představuje dodržet avizované vlastnosti výrobku, dodržení termínů a nákladů/cen a také kvalitu. Nebereme naše zákazníky jen jako zákazníky, ale partnery, kterým jsme dali nebo dáme slib splnění služby ve smyslu dodávky a jejího provedení.
Komplexní kvalita:
Kvalitu chápeme jako celek. To znamená nejen kvalitu našich výrobků, ale také její celkové pojetí včetně nároků na sebe samé. Tímto přístupem dosahujeme neustálého vylepšování všech procesů a služeb. Tyto principy nás stmelují a upevňují vazby mezi námi, našimi dodavateli a zákazníky - našimi partnery.

Odpovědnost:
Všichni naši zaměstnanci se ztotožnili s naší Politikou jakosti , která je přístupná každému zaměstnanci na našem Intranetu. Každý chápe sám sebe jako nositele této politiky. To znamená, že každý z nás přináší svůj díl k Cílům jakosti , které jsme si stanovili a jejichž plnění od nás naši zákazníci přirozeně očekávají.

Certifikace

Systém jakosti firmy Trelleborg Sealing Solutions splňuje požadavky mezinárodních norem.

Záruka jakosti

Management jakosti firmy Trelleborg Sealing Solutions upřednostňuje procesy, které vedou ke splnění všech požadavků zákazníka. Pravidelné audity výrobních procesů, které jsou vykonávány tak, jako by je provedl zákazník, zaručují dosažení vysokého standardu kvality, který pravidelně překračuje požadavky stanovené systémem řízení jakosti.

Provádíme vlastní testy, které jsou nepostradatelné při ověřování kvality dodávaných výrobků.

Testy jsou zaměřeny na:

Kvantitativní charakteristiky (rozměry)

Měření součástí vyrobených z elastomerů nebo plastů vyžadují vysokou zkušenost, protože testované vzorky nejsou tvarově pevné. Firma Trelleborg Sealing Solutions provádí bezkontaktní měření pomocí 3D měřicího zařízení s optickými čidly.

Kvalitativní charakteristiky (povrchové vady)

Víme, že díky specifickým vlastnostem elastomerů je problematické zajistit bezchybnou výrobu. Proto všechny výrobky procházejí vizuální kontrolou. Pro kritické části se používá převážně vizuální automatický tester. Pro vysokou flexibilitu a bezpečnost upřednostňujeme stroje Basler.

Odpovědnost

Jsme přesvědčeni, že náš úspěch ve velkém měřítku závisí na kvalitě našich výrobků, služeb a také na kvalifikaci a motivaci našich zaměstnanců, jejich schopnostech naplňovat naše obchodní cíle. Spokojenost našich zaměstnanců se sleduje a vyhodnocuje.

Vztah k životnímu prostředí

Firma Trelleborg Sealing Solutions dělá maximum pro hledání materiálů a technologií, které nezatěžují životní prostředí a integruje je dle možností do všech svých výrobků. Ve všech našich činnostech podporujeme použití recyklovatelných materiálů. Prosazujeme postupy snižující spotřebu materiálu a energie.

Vztah k našim dodavatelům

Firma Trelleborg Sealing Solutions je přesvědčena, že vztah k našim dodavatelům, založený na partnerství představuje nezbytnou podmínku ke garanci dohodnutého standardu kvality. Umožňuje nám pružně reagovat na potřeby našich zákazníků a dosáhnout stanovených společných cílů a soustavného zlepšování našich výrobků a služeb.

Cíle jakosti

Politika jakosti, Deklarace zásad a Cíle jakosti Trelleborg Sealing Solutions byly formulovány naším managementem. Politika jakosti a Cíle jakosti slouží jako vodítko všem zaměstnancům při vykonávání jejich práce. A jsou nedílnou součástí jeho soustavného procesu zdokonalování se. Povinností každého našeho zaměstnance je pracovat ve prospěch své firmy a zákazníků, v souladu s pokyny uvedenými v dokumentech Management jakosti.

Z politiky jakosti je definována ta část vyčíslitelných parametrů, které tvoří základ hodnocení QM (QM plány jednotlivých oddělení a divizí). Tyto informace jsou pravidelně shromažďovány a poskytovány vedení společnosti, které je vyhodnocuje. Analýza těchto informací je kromě jiných faktorů startovním bodem pro neustálé zlepšování.

Strategie Zero Fault (nulová zmetkovitost) je ustanovena v Deklaraci zásad.

Firma Trelleborg Sealing Solutions vyhodnocuje kvalitu procesů dosažením jednotlivých dílčích cílů. Cíle se stanovují jednou ročně a jejich kontrola plnění se provádí pravidelně. Naše výkonnost je posuzována podle následujících cílů:

  • Prodejní cíle: Objem prodeje a hrubý zisk.
  • Logistické cíle: Přesnost dodávek od výrobce a k zákazníkovi.
  • Kvalita výrobků: Výsledky testů provedených na základě reklamací zboží se okamžitě aplikují do výrobního procesu.
  • Spokojenost zákazníka: Poskytované služby, dodržování termínů, kvalita.

Naším největším rizikem není to, že si stanovíme příliš vysoké cíle a pak je nedokážeme splnit, ale to, že si stanovíme příliš malé cíle, které splníme.
Karl Pilsl (*1948)
rakouský ekonom-novinář, obchodník a průzkumník trhu, žijící v USA.

Politika jakosti

Tržně orientovaná kvalita

Naše firma Trelleborg Sealing Solutions používá k dosažení vedoucí pozice na světovém trhu nástroje jako inovace, neustálé zlepšování produktů a služeb zákazníkům.
Naším cílem je stát se nejkvalitnějším dodavatelem v celosvětovém měřítku.

Kvalita orientovaná na celý výrobně-dodavatelský proces

Trelleborg Sealing Solutions je organizace schopná v celém rozsahu splnit specifické požadavky zákazníka, definovat optimální řešení problému, nabídnout výrobky z širokého výrobního programu a odpovídající nejnovějším poznatkům vědy, vyvinout a vyrobit prvky v souladu s odsouhlaseným standardem kvality.

Cílem je vytvoření zákaznicky orientované struktury.

Spokojenost zákazníka

Naší firmě Trelleborg Sealing Solutions je jasné, že trvalého uspokojování potřeb zákazníka lze dosáhnout jen tehdy, pokud dokáže nabídnout výrobky a služby, které v plném rozsahu odpovídají aktuálním potřebám zákazníků, jak z ekonomického, tak technického hlediska. Spokojenost zákazníka je neustále zkoumána a vyhodnocována.

Cílem je zákazník spokojený po všech stránkách.