Kvalitetsledning, certifiering, kvalitetsmål - Trelleborg

Kvalitetsledning

Teamet för kvalitetsledning inom Trelleborg Sealing Solutions har en nyckelfunktion och består av personer från många discipliner. Kvaliteten på våra produkter och tjänster är alltid det samlade resultatet av alla  aktiviteter i varje fas av utvecklings- och tillverkningsprocessen.

Vår Filosofi
Kvalitetssäkring genom långsiktiga samarbeten med kunder, anställda och leverantörer är av största vikt för Trelleborg Sealing Solutions. Pragmatiska förhållningssätt, vilka förstås och tillämpas på alla nivåer, är av högsta prioritet i kvalitetsledningssystemet, och viktigare än fyndiga ord eller snyggt formuleringar.  

Grundtanke
Varje kund har full rätt att erhålla den kvalitet och standard som utlovats. Detta inkluderar bland annat produktegenskaper, deadlines och kostnad/pris. Våra löften sträcker sig även längre, till andra samarbetspartners som vi ger eller har givit ett servicelöfte i form av utlovad leverans eller prestanda eftersom även de är våra kunder.

Kvalitet
Vi har en helhetssyn när det gäller kvalitet. Vårt kvalitetskoncept sträcker sig bortom produktkvalitet och de kvalitetskrav som vi ställer på oss själva och inkluderar processer och tjänster. Dessa kopplar inte bara ihop oss med varandra utan också med våra kunder och leverantörer.

Helhetssyn på Kvalitet:
Vi har en helhetssyn när det gäller kvalitet. Förutom produktkvaliteten omfattar vårt kvalitetskoncept och de krav vi ställer på oss själva samtliga processer och tjänster som kopplar ihop oss med varandra och med våra kunder och leverantörer.

Identifiering:
Alla anställda är engagerade i våra kvalitetspolicyer som finns tillgängliga för alla anställda på Intranätet.   Var och en av oss förstår att han eller hon bär upp bilden av våra kvalitetspolicyer. Det innebär att varenda en av oss bidrar till de kvalitetsmål som vi har lagt på oss själva, och som förväntas av oss av våra kunder, genom att vara goda exempel och genom att hålla hög kvalitativ standard på allt vi gör.

Certifiering

Kvalitetssystemet på Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB uppfyller kraven i internationella standarder. Uppfyllelse av kraven i ISO 9001:2015 granskas och certifieras regelbundet av Lloyd´s Register. Vårt logistikcentrum inom Trelleborg Sealing Solutions uppfyller även kraven enligt ISO 14001:2015 / ISO 50001:2011

Kvalitetsövervakning

Kvalitetsledningen hos Trelleborg Sealing Solutions strävar mot tillförlitlig konstruktion och säkra processer för att uppfylla kundens specifikationer. Rutinmässiga process-utvärderingar i tillverkningsanläggningarna genomförs på samma sätt som om kunden själv skulle gjort dem. Det garanterar att vi håller en hög standard där vi till och med når bortom de resultat en normal intern processutvärdering skulle ha gett.

Våra egna tester är oumbärliga när det gäller att kontrollera kvaliteten på levererade produkter. I denna process fokuserar vi på två områden:

Kvantitativa egenskaper (mått)

Att mäta detaljer i elastomerer eller plastmaterial kräver en hög grad av teknisk erfarenhet efter som proverna ofta inte är formstabila. Trelleborg Sealing Solutions föredrar kontaktlös mätning där man använder utrustning för 3D-mätning med visuella sensorer.

Kvalitativa egenskaper (form- och ytavvikelser)

Nollfelsproduktion är inte möjlig på grund av elastomermaterialens specifika egenskaper. Alla producerade detaljer måste passera genom en optiskt kontroll. Framför allt används visuell automatisk testutrustning där vi föredrar maskiner från Basler tack vare deras stora flexibilitet och säkerhet.

Kvalitetsmedvetenhet och relationen till våra producenter

Trelleborg Sealing Solutions är övertygade om att vår framgång till stor del beror på kvaliteten på våra produkter och tjänster, men även på våra anställdas proffessionalitet och motivation samt deras överlåtelse till våra företagsmål.

Miljömedvetenhet

Trelleborg Sealing Solutions arbetar målmedvetet för att hitta material och tekniker med förbättrade miljöegenskaper och för att integrera dessa i vår produktion närhelst det är möjligt. Användning av återvinningsbara material uppmuntras alltid, liksom utvecklandet av rutiner som reducerar material- och energikonsumtion.
Trelleborg Sealing Solutions kommer att utse en representant för miljöfrågor.

Relationen till våra producenter

Trelleborg Sealing Solutions är övertygade om att relationen till våra leverantörer, som grundar sig på samarbete, är förutsättningen för att kunna garantera den överenskomna kvalitetsstandarden, vara flexibel inför olika kundbehov och uppnå gemensamma företagsmål vad gäller ständig förbättring av produkter och tjänster.

Kvalitetsmål

Företagets kvalitetsprinciper, principförklaringsdokument och kvalitetsmål har formulerats av ledningen. Kvalitetsprinciper och kvalitetsmål fungerar som riktlinjer för alla anställda i deras dagliga arbete där en ständig förbättringsprocess utgör en viktig del. Varje anställd förväntas arbeta för vårt företags och våra kunders bästa enligt riktlinjerna i kvalitetsledningsdokumenten.
En del av de kvantifierbara aspekter som utgör grunden för kvalitetsledningsutvärdering (QM Assessment) hämtas från kvalitetsprinciperna (i de olika avdelningarnas/divisionernas kvalitetsledningsplaner). Information samlas regelbundet in och skickas till ledningsgruppen för utvärdering. Det är bland annat analyserna av denna information som utgör grunden för våra kontinuerliga förbättringsprocesser.

Zero Fault-strategin beskrivs i principförklaringsdokumentet.

Trelleborg Sealing Solutions utvärderar kvaliteten hos olika processer utifrån om satta mål uppnås. Övergripande mål sätts upp varje år, och delmål och huruvida dessa uppnås kontrolleras regelbundet. Följande parametrar mäts för detta ändamål:

  • Försäljningsmål: Försäljningsvolym och bruttovinst.
  • Logistikmål: Leveranspunktlighet från producent och till kund.
  • Produktkvalitet: Resultat av de tester som utförs vid varuankomst. Felanmälningsindex.
  • Nöjda kunder: Service, uppfyllda deadlines, kvalitet.

Den största faran för oss är inte att sätta målen för högt och sedan inte kunna uppfylla dem, utan att sätta alltför låga mål och uppfylla dem.
Karl Pilsl (*1948) österrikisk ekonomisk journalist, affärsman och marknadsforskare, bosatt i USA.

Kvalitetsprinciper

Marknadsorienterad kvalitet

Trelleborg Sealing Solutions strävar efter att inta en ledande position på de globala marknaderna och kommer att satsa allt som krävs för att nå detta mål, samt verka för innovativa och permanenta förbättringar av företagets produkter och tjänster.

Målet är att överta kvalitetsledarskapet på marknaden.

Processorienterad kvalitet

Trelleborg Sealing Solutions har en organisation som i alla tänkbara situationer kan fastställa kundens behov till fullo, definiera optimala lösningar, erbjuda ett brett utbud av produkter som motsvarar den senaste nivån inom ingenjörskonst, samt utveckla, producera och marknadsföra dessa i enlighet med den överenskomna kvalitetsstandarden.

Målet är att utveckla en kundorienterad struktur.

Nöjda kunder

Trelleborg Sealing Solutions förstår att vi endast kan få varaktigt nöjda kunder om vi erbjuder produkter och tjänster som helt motsvarar kundens faktiska behov från en ekonomisk och teknisk synvinkel.

Kundernas belåtenhet mäts och utvärderas